Zheng Zhang#, Hongjun Li#, Wenli Shen, Xiongfeng Du, Ziyan Wei, Shuzhen Li, Kai Feng, Ye Deng*. 2020
Shang Wang1, Xuelian Bao1, Kai Feng1, Ye Deng*, Wenjun Zhou, Pengshuai Shao, Tiantian Zheng, Fei Yao, Shan Yang, Shengen Liu, Rongjiu Shi, Zhen Bai, Hongtu Xie, Jinghua Yu, Ying Zhang, Yiping Zhang, Liqing Sha, Qinghai Song, Yuntong Liu, Jizhong Zhou, Yuguang Zhang, Hui Li, Qingkui Wang, Xingguo Han, Yongguan Zhu, Chao Liang*. 2021.
Hao Yu, Ye Deng*, Zhili He, Elise Pendall, Yolima Carrillo, Shang Wang, Decai Jin, Liyou Wu, Aijie Wang, Ying Xu, Baoyong Liu, Xin Tai, Jizhong Zhou. 2021.
Zhaojing Zhang, Yuanyuan Qu*, Shuzhen Li, Kai Feng, Weiwei Cai, Huaqun Yin, Shang Wang, Wenzong Liu, Aijie Wang, Ye Deng*. 2020.
Zhaojing Zhang, Ye Deng*, Kai Feng, Weiwei Cai, Shuzhen Li, Huaqun Yin, Meiying Xu, Daliang Ning, and Yuanyuan Qu*. 2019.
Zhujun Wang, Guangxin Lu, Mengting Yuan, Hao Yu, Shang Wang, Xin Li, Ye Deng* 2019.
Huayu Qin, Shang Wang, Kai Feng, Zhili He, Marko P.J.Virta, Weiguo Hou, Hailiang Dong, Ye Deng* 2019.
Hao Yu, Ye Deng*, Zhili He, Joy D. Van Nostrand, Shang Wang, Decai Jin, Aijie Wang, Liyou Wu, Daohan Wang, Xin Tai, Jizhong Zhou. 2018.