Zhaojing Zhang, Yuanyuan Qu*, Weiwei Cai, Kai Feng, Shuzhen Li, Huaqun Yin, Shang Wang, Wenzong Liu, Aijie Wang, Ye Deng*. 2018.
  • Antibiotic restructured the microbial interaction network to improve the performance of microbial electrolysis cells (Submitted)
  • Supporting files: Unoise_OTU_table.txt
Zhaojing Zhang, Ye Deng*, Kai Feng, Weiwei Cai, Shuzhen Li, Huaqun Yin, Meiying Xu, Daliang Ning, and Yuanyuan Qu*. 2018.
Zhujun Wang, Guangxin Lu, Mengting Yuan, Hao Yu, Shang Wang, Xin Li, Ye Deng* 2018.
  • Elevated temperature homogenizes the effects of nitrate and ammonium fertilizers on microbial communities in typical Tibetan grassland (Submitted)
  • Supporting files: GeoChip Data
Huayu Qin, Shang Wang, Zhili He, Marko P.J.Virta, Weiguo Hou,Hailiang Dong, Ye Deng* 2018.
  • Unraveling the diversity of sedimentary sulfate-reducing prokaryotes (SRP) in sedimentary microbial communities across Tibetan Plateau saline lakes using epicPCR (Submitted)
  • Download information: OTU Table(UPARSE)
Hao Yu, Zhili He, Joy D. Van Nostrand, Shang Wang, Decai Jin, Aijie Wang, Liyou Wu, Daohan Wang, Xin Tai, Jizhong Zhou, Ye Deng*. 2018.
  • Elevated CO2 and warming altered grassland microbial communities in soil top-layers. (Frontiers in Microbiology)
  • Download information: GeoChip Data File
Ziyan Wei, Kai Feng, Shuzhen Li, et al. 2018.
  • Exploring Abundance, Diversity and Variation of a Widespread Antibiotic Resistance Gene in Wastewater Treatment Plants. (Environment International)
  • CDS data: fasta file; aligned fasta file; HMM model
Kai Feng, Zhaojing Zhang, Weiwei Cai, et al. 2017.