Hao Yu, Ye Deng*, Zhili He, Shang Wang, Decai Jin, Aijie Wang , Liyou Wu, Ying Xu, Baoyong Liu, Xin Tai, Jizhong Zhou. 2019.
  • Divergent Responses of Soil Microbial Communities under Elevated CO2 and irrigation in semiarid grassland ecosystem (Submitted)
  • Supporting files: GeoChip_data_CO2_irrigation.txt
Zhaojing Zhang, Yuanyuan Qu*, Weiwei Cai, Kai Feng, Shuzhen Li, Huaqun Yin, Shang Wang, Wenzong Liu, Aijie Wang, Ye Deng*. 2019.
  • Antibiotic restructured the microbial interaction network to improve the performance of microbial electrolysis cells (Submitted)
  • Supporting files: Unoise_OTU_table.txt
Zhaojing Zhang, Ye Deng*, Kai Feng, Weiwei Cai, Shuzhen Li, Huaqun Yin, Meiying Xu, Daliang Ning, and Yuanyuan Qu*. 2019.
Zhujun Wang, Guangxin Lu, Mengting Yuan, Hao Yu, Shang Wang, Xin Li, Ye Deng* 2019.
Huayu Qin, Shang Wang, Kai Feng, Zhili He, Marko P.J.Virta, Weiguo Hou, Hailiang Dong, Ye Deng* 2019.
Hao Yu, Ye Deng*, Zhili He, Joy D. Van Nostrand, Shang Wang, Decai Jin, Aijie Wang, Liyou Wu, Daohan Wang, Xin Tai, Jizhong Zhou. 2018.