Denglab Family

Administration
  Ye Deng

Professor
100 Talents Program of CAS

yedeng@rcees.ac.cn

1. Microbial Ecology
2. Molecular Biotechnology
3. Bioinformatics and Biostatistics

Research Associates
  Decai Jin Assistant Professor

dcjin@rcees.ac.cn

 
  Shang Wang Assistant Professor

shangwang@rcees.ac.cn

 
Postdoctors
  Hao Yu Associate Professor

micro_yh@126.com

 
  Qiulong Hu Associate Professor

qlhu@rcees.ac.cn

 
Students
  Ziyan Wei Ph.D    
  Zhaojing Zhang Ph.D    
  Xiao Kong Ph.D    
  Huayu Qin Ph.D    
  Kai Feng Ph.D    
  Zhujun Wang Ph.D    
  Yueni Wu Ph.D    
  Shuzhen Li Ph.D    
  Yangying Liu MSc    
  Xiongfeng Du MSc    
  Qing He MSc