Recent publications in Denglab


  2018

 1. Ziyan Wei, Yangying Liu, Kai Feng, Shuzhen Li, Shang Wang, Decai Jin, Yu Zhang, Hongrui Chen, Huaqun Yin, Meiying Xu, Ye Deng*. 2018. The divergence between fungal and bacterial communities in seasonal and spatial variations of wastewater treatment plants. Science of The Total Environment. 628-629: 969-978. DOI:10.1016/j.scitotenv.2018.02.003

 2. Shang Wang, Xiaobo Wang*, Xingguo Han, Ye Deng*. 2018. Higher precipitation strengthens the microbial interactions in semi-arid grassland soils. Global Ecology and Biogeography. 00:1–11. DOI:10.1111/geb.12718

 3. Hao Yu, Zhili He*, Aijie Wang, Jianping Xie, Liyou Wu, Joy D. Van Nostrand, Decai Jin, Zhimin Shao, Christopher W. Schadt, Jizhong Zhou, Ye Deng*. 2018. Divergent responses of forest soil microbial communities under elevated CO2 in different depths of upper soil layers. Applied and Environmental Microbiology. DOI:10.1128/AEM.01694-17

 4. Decai Jin, Xiao Kong, Minghong Jia, Xiangyang Yu, Xinxin Wang, Xuliang Zhuang, Ye Deng*, Zhihui Bai*. 2018. Gordonia phthalatica sp. nov., a di-n-butyl phthalate-degrading bacterium isolated from activated sludge. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. DOI:10.1099/ijsem.0.002430

 5. 2017

 6. Kai Feng, Zhaojing Zhang, Weiwei Cai, Wenzong Liu, Meiying Xu, Huaqun Yin, Aijie Wang, Zhili He, Ye Deng*. 2017. Biodiversity and species competition regulate the resilience of microbial biofilm community. Molecular Ecology. 26:6170-6182. DOI:10.1111/mec.14356

 7. Jizhong Zhou*, Ye Deng*, Lina Shen, Chongqing Wen, Qingyun Yan, Daliang Ning, Yujia Qin, Kai Xue, Liyou Wu, Zhili He, James W. Voordeckers, Joy van Nostrand, Vanessa Buzzard, Sean T. Michaletz, Brian J. Enquist, Michael D. Weiser, Michael Kaspari, Robert Waide, Yunfeng Yang, James H. Brown. 2017. Correspondence: Reply to ‘Analytical flaws in a continental-scale forest soil microbial diversity study’. Nature Communications. 8:15583. DOI:10.1038/ncomms15583

 8. Zhaojing Zhang, Yuanyuan Qu*, Shuzhen Li, Kai Feng, Shang Wang, Weiwei Ca, Yuting Liang, Hui Li, Meiying Xu, Huaqun Yin, Ye Deng*. 2017. Soil microbial quantification approaches coupling with relative abundances reflecting the changes of taxa in different locations. Scientific Reports. 7:4837. DOI:10.1038/s41598-017-05260-w

 9. Yuguang Zhang*, Xiao Liu, Jing Cong, Hui Lu, Yuyu Sheng, Xiulei Wang, Diqiang Li, Xueduan Liu, Huaqun Yin, Jizhong Zhou, Ye Deng*. 2017. The microbially-mediated soil organic carbon loss under degenerative succession in an alpine meadow. Molecular Ecology. 26:3676-3686. DOI:10.1111/mec.14148

 10. Xiaoxia Zhang, Ruijie Zhang, Jusheng Gao, Xiucheng Wang, Fenliang Fan, Xiaotong Ma, Huaqun Yin, Caiwen Zhang, Kai Feng, Ye Deng*. 2017. Thirty-one years of rice-rice-green manure rotations shape the rhizosphere microbial community and enrich beneficial bacteria. Soil Biology Biochemistry. 104: 208-217. DOI:10.1016/j.soilbio.2016.10.023

 11. Hui Li, Shan Yang, Zhuwen Xu, Qingyun Yan, Xiaobin Li, Joy D. van Nostrand, Zhili He, Fei Yao, Xingguo Han, Jizhong Zhou, Ye Deng*, Yong Jiang*. 2017. Responses of soil microbial functional genes to global changes are indirectly influenced by aboveground plant biomass variation. Soil Biology Biochemistry. 104: 18-29. DOI:10.1016/j.soilbio.2016.10.009