Published in 2014

  1. Hongchen Jiang#, Liuqin Huang#, Ye Deng#, Shang Wang, Yu Zhou, Li Liu, Hailiang Dong*. Latitudinal Distribution of Ammonia-Oxidizing Bacteria and Archaea in the Agricultural Soils of Eastern China. Applied and environmental microbiology, 2014, 80 (18): 5593-5602 Read More
  2. Zhili He*, Jinbo Xiong, Angela D Kent, Ye Deng, Kai Xue, Gejiao Wang, Liyou Wu, Joy D Van Nostrand, Jizhong Zhou*. Distinct responses of soil microbial communities to elevated CO2 and O3 in a soybean agroecosystem. ISME Journal, 2014, 8 (3), 714-726 Read More
  3. Fang Yang, Kang Ning, Xingzhi Chang, Xiao Yuan, QichaoTu, Tong Yuan, Ye Deng, Christopher L. Hemme, Joy Van Nostrand, Xinping Cui, Zhili He, Zhenggang Chen, Dawei Guo, Jian Xu*. Saliva microbiota carry caries-specific functional gene signatures. PloS One, 2014, 9 (2), e76458 Read More
  4. Qichao Tu, Hao Yu, Zhili He, Ye Deng, Liyou Wu, Joy D. Van Nostrand, Aifen Zhou, James Voordeckers, Yong-Jin Lee, Yujia Qin, Christopher L. Hemme, Zhou Shi, Kai Xue, Tong Yuan, Aijie Wang, Jizhong Zhou*. GeoChip 4: a functional gene-array-based high-throughput environmental technology for microbial community analysis. Molecular ecology resources, 2014, 14 (5), 914-928 Read More
  5. Qichao Tu, Zhili He*, Yan Li, Yanfei Chen, Ye Deng, Lu Lin, Christopher L. Hemme, Tong Yuan, Joy D. Van Nostrand, Liyou Wu, Xuedong Zhou, Wenyuan Shi, Lanjuan Li, Jian Xu, Jizhong Zhou*. Development of HuMiChip for Functional Profiling of Human Microbiomes. PloS One,2014,9 (3), e90546 Read More
  6. Fabiana S. Paula*, Jorge L. M. Rodrigues, Jizhong Zhou, Liyou Wu, Rebecca C. Mueller, Babur S. Mirza, Brendan J. M. Bohannan, Klaus Nüsslein, Ye Deng, James M. Tiedje, Vivian H. Pellizari. Land use change alters functional gene diversity, composition and abundance in Amazon forest soil microbial communities. Molecular ecology, 2014, 23 (12), 2988-2999 Read More
  7. Yanfei Chen, Nan Qin, Jing Guo, Guirong Qian, Daiqiong Fang, Ding Shi, Min Xu, Fengling Yang, Zhili He, Joy D Van Nostrand, Tong Yuan, Ye Deng, Jizhong Zhou*,Lanjuan Li*. Functional gene arrays-based analysis of fecal microbiomes in patients with liver cirrhosis. BMC Genomics, 2014, 15 (1), 753 Read More
  8. Chengwei Luo, Luis M. Rodriguez-R, Eric R. Johnston, Liyou Wu, Lei Cheng, Kai Xue, Qichao Tu, Ye Deng, Zhili He, Jason Zhou Shi, Mengting Maggie Yuan, Rebecca A. Sherry, Dejun Li, Yiqi Luo, Edward A. G. Schuur, Patrick Chain, James M. Tiedje, Jizhong Zhou, Konstantinos T. Konstantinidis*. Soil microbial community responses to a decade of warming as revealed by comparative metagenomics. Applied and environmental microbiology, 2014, 80 (5), 1777-1786 Read More
  9. Yan Li, Jinzhi He, Zhili He, Yuan Zhou, Mengting Yuan, Xin Xu, Feifei Sun, Chengcheng Liu, Jiyao Li, Wenbo Xie, Ye Deng, Yujia Qin, Joy D Van Nostrand, Liying Xiao, Liyou Wu, Jizhong Zhou, Wenyuan Shi*, Xuedong Zhou*. Phylogenetic and functional gene structure shifts of the oral microbiomes in periodontitis patients. The ISME Journal, 2014, 8 (9), 1879-1891 Read More
  10. Jizhong Zhou*, Ye Deng, Ping Zhang, Kai Xue, Yuting Liang, Joy D. Van Nostran, Yunfeng Yang, Zhili He, Liyou Wu, David A. Stahl, Terry C. Hazen, James M. Tiedje, Adam P. Arkin. Stochasticity, succession, and environmental perturbations in a fluidic ecosystem. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2014,110(9): E836–E845 Read More
  11. Yunfeng Yang*, Ying Gao, Shiping Wang, Depeng Xu, Hao Yu, Linwei Wu, Qiaoyan Lin, Yigang Hu, Xiangzhen Li, Zhili He, Ye Deng, Jizhong Zhou. The microbial gene diversity along an elevation gradient of the Tibetan grassland. The ISME Journal, 2014, 8 (2), 430-440 Read More
  12. Deng Y., He Z.. 2014. Microarray data analysis. In Zhili He. ed. Microarrays: Current Technology, Innovations and Applications.Horizon Scientific Press. Invited book chapter.
  13. Deng Y. 2014. Molecular ecological network analysis. In Nelson K. ed. Encyclopedia of Metagenomics. Springer. Invited book chapter.

Last update: 2022-4-22 by Emmett Peng
© Copyright 2022 Deng Lab. All Rights Reserved.

Built with ‌

Mobirise