Published in 2017

  1. Hui Li, Shan Yang, Zhuwen Xu, Qingyun Yan, Xiaobin Li, Joy D. van Nostrand, Zhili He, Fei Yao, Xingguo Han, Jizhong Zhou, Ye Deng*, Yong Jiang*. Responses of soil microbial functional genes to global changes are indirectly influenced by aboveground plant biomass variation. Soil Biology & Biochemistry, 2017, 104: 18-29 Read More
  2. Xiaoxia Zhang, Ruijie Zhang, Jusheng Gao, Xiucheng Wang, Fenliang Fan, Xiaotong Ma, Huaqun Yin, Caiwen Zhang, Kai Feng, Ye Deng*. Thirty-one years of rice-rice-green manure rotations shape the rhizosphere microbial community and enrich beneficial bacteria. Soil Biology & Biochemistry, 2017,104: 208-217 Read More
  3. Yuguang Zhang*, Xiao Liu, Jing Cong, Hui Lu, Yuyu Sheng, Xiulei Wang, Diqiang Li, Xueduan Liu, Huaqun Yin, Jizhong Zhou, Ye Deng*. The microbially-mediated soil organic carbon loss under degenerative succession in an alpine meadow. Molecular Ecology, 2017, 26:3676-3686 Read More
  4. Zhaojing Zhang, Yuanyuan Qu*, Shuzhen Li, Kai Feng, Shang Wang, Weiwei Cai, Yuting Liang, Hui Li, Meiying Xu, HuaqunYin, Ye Deng*. Soil bacterial quantifcation approaches coupling with relative abundances reflecting the changes of taxa. Scientific Reports, 2017, 7:4837 Read More
  5. Jizhong Zhou*, Ye Deng*, Lina Shen, Chongqing Wen, Qingyun Yan, Daliang Ning, Yujia Qin, Kai Xue, Liyou Wu, Zhili He, James W. Voordeckers, Joy van Nostrand, Vanessa Buzzard, Sean T. Michaletz, Brian J. Enquist, Michael D. Weiser, Michael Kaspari, Robert Waide, Yunfeng Yang, James H. Brown. Correspondence: Reply to “Analytical flaws in a continental-scale forest soil microbial diversity study”. Nature Communications, 2017, 8:15583 Read More
  6. Kai Feng, Zhaojing Zhang, Weiwei Cai, Wenzong Liu, Meiying Xu, Huaqun Yin, Aijie Wang, Zhili He, Ye Deng*. Biodiversity and species competition regulate the resilience of microbial biofilm community. Molecular Ecology, 2017, 26:6170-6182 Read More
  7. Decai Jin, Xiao Kong, Minghong Jia, Xiangyang Yu, Xinxin Wang, Xuliang Zhuang, Ye Deng*, Zhihui Bai*. Gordonia phthalatica sp. nov., a di-n-butyl phthalate-degrading bacterium isolated from activated sludge. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 2017, 67(12): 5128-5133 Read More
  8. Qingyun Yan, James C. Stegen, Yuhe Yu, Ye Deng, Xinghao Li, Shu Wu, Lili Dai, Xiang Zhang, Jinjin Li, Chun Wang, Jiajia Ni, Xuemei Li, Hongjuan Hu, Fanshu Xiao, Weisong Feng, Daliang Ning, Zhili He, Joy D. Van Nostrand, Liyou Wu, Jizhong Zhou. Nearly a decade-long repeatable seasonal diversity patterns of bacterioplankton communities in the eutrophic Lake Donghu (Wuhan, China). Molecular Ecology, 2017, 26:3839-3850 Read More
  9. Lei Cheng*, Naifang Zhang, Mengting Yuan, Jing Xiao, Yujia Qin, Ye Deng, Qichao Tu, Kai Xue, Joy D Van Nostrand, Liyou Wu, Zhili He, Xuhui Zhou, Mary Beth Leigh, Konstantinos T Konstantinidis, Edward AG Schuur, Yiqi Luo, James M Tiedje & Jizhong Zhou*. Warming enhances old organic carbon decomposition through altering functional microbial communities. The ISME Journal, 2017, 11:1825-1835 Read More
  10. Honggui Wang, Zhong Wei, Lijuan Mei, Jingxin Gu, Suisui Yin, Karoline Faust, Jeroen Raes, Ye Deng, Yulong Wang, Qirong Shen, Shixue Yin*. Combined use of network inference tools identifies ecologically meaningful bacterial associations in a paddy soil. Soil Biology & Biochemistry, 2017,105: 227-235 Read More
  11. Yong-Liang Chen, Tian-Le Xu, Stavros D. Veresoglou, Hang-Wei Hu, Zhi-Peng Hao, Ya-Jun Hu, Lei Liu, Ye Deng, Matthias C. Rillig, Bao-Dong Chen. Plant diversity represents the prevalent determinant of soil fungal community structure across temperate grasslands in northern China. Soil Biology & Biochemistry, 2017,110: 12-21 Read More
  12. Ren Bai, Jun-Tao Wang, Ye Deng, Ji-Zheng He, Kai Feng, Li-Mei Zhang*. Microbial Community and Functional Structure Significantly Varied among Distinct Types of Paddy Soils But Responded Differently along Gradients of Soil Depth Layers. Frontiers in Microbiology, 2017, 8:945 Read More
  13. Chongqing Wen, Liyou Wu*, Yujia Qin, Joy D. Van Nostrand, Daliang Ning, Bo Sun, Kai Xue, Feifei Liu, Ye Deng, Yuting Liang, Jizhong Zhou*. Evaluation of the reproducibility of amplicon sequencing with Illumina MiSeq platform. PLoS One, 2017; 12(4):e0176716 Read More
  14. Quan Zhen, Ye Deng, Yaqing Wang, Xiaoke Wang, Hongxing Zhang, Xu Sun, Zhiyun Ouyang. Meteorological factors had more impact on airborne bacterial communities than air pollutants. Science of The Total Environment, 2017, 601, 703–712 Read More
  15. Xiao-Bo Wang, Xiao-Tao Lü, Jing Yao, Zheng-Wen Wang, Ye Deng, Wei-Xin Cheng, Ji-Zhong Zhou, Xing-Guo Han. Habitat-specific patterns and drivers of bacterial β-diversity in China’s drylands. The ISME Journal, 2017, 11: 1345-1358 Read More
  16. Wenfang Dai, Jinjie Zhang, Qichao Tu, Ye Deng, Qiongfen Qiu, Jinbo Xiong*. Bacterioplankton assembly and interspecies interaction indicating increasing coastal eutrophication. Chemosphere, 2017, 177: 317-325 Read More
  17. Ping Li*, Zhou Jiang, Yanhong Wang, Ye Deng, Joy D. Van Nostrand, Tong Yuan, Han Liu, Dazhun Wei, Jizhong Zhou. Analysis of the functional gene structure and metabolic potential of microbial community in high arsenic groundwater. Water Research, 2017, 123:268-276 Read More
  18. Song-Can Chen, Guo-Xin Sun, Barry P. Rosen, Si-Yu Zhang, Ye Deng, Bo-Kai Zhu, Christopher Rensing, Yong-Guan Zhu. Recurrent horizontal transfer of arsenite methyltransferase genes facilitated adaptation of life to arsenic. Scientific Reports, 2017, 7:7741 Read More
  19. Ping Zhang, Zhili He, Joy D. Van Nostrand, Yujia Qin, Ye Deng, Liyou Wu, Qichao Tu, Jianjun Wang, Christopher W. Schadt, Matthew W. Fields, Terry C. Hazen, Adam P. Arkin, David A. Stahl, and Jizhong Zhou. Dynamic succession of groundwater sulfate-reducing communities during prolonged reduction of uranium in a contaminated aquifer. Environmental science & technology, 2017, 51:3609-3620 Read More
  20. Haishu Sun, Feng Liu, Shengjun Xu, Shanghua Wu, Guoqiang Zhuang, Ye Deng, Shui Jin Wu*, Xuliang Zhuang*. Myriophyllum aquaticum constructed wetland effectively removes nitrogen in swine wastewater. Frontiers in Microbiology, 2017, 8:1932 Read More
  21. Yong-Liang Chen, Ye Deng, Jin-Zhi Ding, Hang-Wei Hu,Tian-Le Xu, Fei Li, Gui-Biao Yang, Yuan-He Yang*. Distinct microbial communities in the active and permafrost layers on the Tibetan Plateau. Molecular Ecology. 2017, 26:6608-6620 Read More
  22. Wei Zheng, Dongmei Xue*, Xiangzhen Li, Ye Deng, Junpeng Rui, Kai Feng, Zhong-liang Wang. The responses and adaptations of microbial communities to salinity in farmland soils A molecular ecological network analysis. Applied Soil Ecology, 2017, 120: 239-246 Read More
  23. 刘洋荧, 王尚, 厉舒祯, 邓晔*, 2017. 基于功能基因的微生物碳循环分子生态学研究进展, 微生物学通报, 44(7): 1676-1689 Read More

Last update: 2022-4-22 by Emmett Peng
© Copyright 2022 Deng Lab. All Rights Reserved.

Made with Mobirise ‌

Free Offline Site Maker