Published in 2018

  1. Ye Deng*, Daliang Ning, Yujia Qin, Kai Xue, Liyou Wu, Zhili He, Huaqun Yin, Yuting Liang, Vanessa Buzzard, Sean T. Michaletz, Jizhong Zhou*. Spatial scaling of forest soil microbial communities across a temperature gradient. Environmental Microbiology, 2018, 20(10): 3504-3513 Read More
  2. Hao Yu, Ye Deng*, Zhili He, Joy D. Van Nostrand, Shang Wang, Decai Jin, Aijie Wang, Liyou Wu, Daohan Wang, Xin Tai, Jizhong Zhou. Elevated CO2 and Warming Altered Grassland Microbial Communities in Soil Top-Layers. Frontiers in Microbiology, 2018,9:1790 Read More
  3. Wenzong Liu, Yongjian Piao, Fugui Zhang, Lin Liu, Dongfang Meng, Jun Nan, Ye Deng*, Aijie Wang*. Hydrogen consumption and methanogenic community evolution in anodophilic biofilms in single chamber microbial electrolysis cells under different startup modes. Environmental Science: Water Research & Technology, 2018, 4: 1839-1850 Read More
  4. Ziyan Wei, Kai Feng, Shuzhen Li, Yu Zhang, Hongrui Chen, Huaqun Yin, Meiying Xu, Ye Deng*. Exploring abundance, diversity and variation of a widespread antibiotic resistance gene in wastewater treatment plants. Environment International, 2018, 117:186-195 Read More
  5. Hao Yu, Zhili He*, Aijie Wang, Jianping Xie, Liyou Wu, Joy D. Van Nostrand, Decai Jin, Zhimin Shao, Christopher W. Schadt, Jizhong Zhou, Ye Deng*. Divergent responses of forest soil microbial communities under elevated CO2 in different depths of upper soil layers. Applied and Environmental Microbiology, 2018, 84:e01694-17 Read More
  6. Hui Li, Zhuwen Xu, Qingyun Yan, Shan Yang, Joy D. Van Nostrand, Zhirui Wang, Zhili He, Jizhong Zhou, Yong Jiang*, Ye Deng*. Soil microbial beta-diversity is linked with compositional variation in aboveground plant biomass in a semi-arid grassland. Plant and soil, 2018, 423: 465–480 Read More
  7. Shang Wang, Xiaobo Wang, Xingguo Han, Ye Deng*. Higher precipitation strengthens the microbial interactions in semi-arid grassland soils. Global Ecology and Biogeography, 2018, 27(5): 570-580 Read More
  8. Ziyan Wei, Yangying Liu, Kai Feng, Shuzhen Li, Shang Wang, Decai Jin, Yu Zhang, Hongrui Chen, Huaqun Yin, Meiying Xu, Ye Deng*. The divergence between fungal and bacterial communities in seasonal and spatial variations of wastewater treatment plants. Science of the Total Environment, 2018, 628:969–978 Read More
  9. Xiao Kong, Decai Jin*, Shulan Jin, Zhigang Wang, Huaqun Yin, Meiying Xu, Ye Deng*. Responses of bacterial community to dibutyl phthalate (DBP) pollution in a soil-vegetable ecosystem. Journal of Hazardous Materials, 2018, 353: 142-150 Read More
  10. Decai Jin, Xiao Kong, Jie Wang, Jiajun Sun, Xiangyang Yu, Xuliang Zhuang, Ye Deng*, Zhihui Bai*. Chitinophaga caeni sp. nov., isolated from activated sludge. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 2018, 68: 2209-2213 Read More
  11. Decai Jin*, Xiao Kong, Bingjian Cui, Shulan Jin, Yunfeng Xie, Xingrun Wang, Ye Deng*. Bacterial communities and potential waterborne pathogens within the typical urban surface waters. Scientific Reports, 2018, 8: 13368 Read More
  12. Yueni Wu, Yuzhan Yang, Lei Cao, Huaqun Yin, Meiying Xu, Zhujun Wang, Yangying Liu, Xin Wang, Ye Deng*. Habitat environments impacted the gut microbiome of long-distance migratory swan geese but central species conserved. Scientific Reports, 2018, 8: 13314 Read More
  13. Shengjun Xu, Shugeng Feng, Haishu Sun, Shanghua Wu, Guoqiang Zhuang, Ye Deng, Zhihui Bai, Chuanyong Jing, Xuliang Zhuang. Linking N2O Emissions from Biofertilizer-Amended Soil of Tea Plantations to the Abundance and Structure of N2O-Reducing Microbial Communities. Environmental Science & Technology, 2018, 52 (19), 11338–11345 Read More
  14. Jinzhi He, Qichao Tu, Yichen Ge, Yujia Qin, Bomiao Cui, Xiaoyu Hu, Yuxia Wang, Ye Deng, Kun Wang, Joy D. Van Nostrand, Jiyao Li, Jizhong Zhou*, Yan Li*, Xuedong Zhou*. Taxonomic and Functional Analyses of the Supragingival Microbiome from Caries-Affected and Caries-Free Hosts. Microbial Ecology, 2018, 75:543-554 Read More
  15. Shengen Liu, Hang Wang, Ye Deng, Peng Tian, Qingkui Wang*. Forest conversion induces seasonal variation in microbial β-diversity. Environmental Microbiology, 2018, 20:111-123 Read More
  16. Weiwei Cai, Wenzong Liu*, Zhaojing Zhang, Kai Feng, Ge Ren, Chuanliang Pu, HaishuSun, Jiaqi Li, Ye Deng, Aijie Wang**. mcrA sequencing reveals the role of basophilic methanogens in a cathodic methanogenic community. Water Research, 2018, 136:192-199 Read More
  17. Bo Wu, Feifei Liu, Michael D. Weiser, Daliang Ning, Jordan G. Okie, Lina Shen, Juan Li, Benli Chai, Ye Deng, Kai Feng, Liyou Wu, Shouwen Chen*, Jizhong Zhou*, Zhili He*. Temperature determines the diversity and structure of N2O‐reducing microbial assemblages. Functional Ecology, 2018, 32(7): 1867-1878 Read More
  18. Ge Ren, Anzhou Ma, Yanfen Zhang, Ye Deng, Guodong Zheng, Xuliang Zhuang, Guoqiang Zhuang, Danielle Fortin. Electron acceptors for anaerobic oxidation of methane drive microbial community structure and diversity in mud volcanoes: Electron acceptors drive microbial communities. Environmental Microbiology, 2018, 20(7): 2370-2385 Read More
  19. Michael D. Weiser*, Sean Michaletz, Vanessa Buzzard, Ye Deng, Zhili He, Lina Shen, Brian J. Enquist, Robert B. Waide, Jizhong Zhou, Michael Kaspari. Toward a theory for diversity gradients: the Abundance-Adaptation Hypothesis. Ecography, 2018, 41(2): 255-264 Read More
  20. Jing Tian, Nianpeng He, Weidong Kong, Ye Deng, Kai Feng, Sophie M. Green, Xiaobo Wang, Jizhong Zhou, Yakov Kuzyakov, and Guirui Yu*. Deforestation Decreases Spatial Turnover and Alters the Network Interactions in Soil Bacterial Communities. Soil Biology & Biochemistry, 2018, 123: 80-86 Read More
  21. Mengting M. Yuan, Jin Zhang, Kai Xue, Liyou Wu, Ye Deng, Jie Deng, Lauren Hale, Xishu Zhou, Zhili He, Yunfeng Yang, Joy D. Van Nostrand, Edward A. G. Schuur, Konstantinos T. Konstantinidis, C. Ryan Penton, James R. Cole, James M. Tiedje, Yiqi Luo, Jizhong Zhou*. Microbial functional diversity covaries with permafrost thaw-induced environmental heterogeneity in tundra soil. Global Change Biology, 2018, 24:297-307 Read More
  22.王朱珺,王尚,刘洋荧,冯凯,邓晔*,2018. 宏基因组技术在氮循环功能微生物分子检测研究中的应用,生物技术通报,34(1): 1-14 Read More

Last update: 2022-4-22 by Emmett Peng
© Copyright 2022 Deng Lab. All Rights Reserved.

Designed with Mobirise ‌

Free HTML5 Site Maker