Published in 2019

  1. Kai Feng, Yuguang Zhang, Zhili He, Daliang Ning, Ye Deng*. Interdomain ecological networks between plants and microbes. Molecular Ecology Resources, 2019, 19(6): 1565-1577 Read More
  2. Zhujun Wang#, Guangxin Lu#, Mengting Yuan, Hao Yu, Shang Wang, Xin Li, Ye Deng*. Elevated temperature overrides the effects of N amendment in Tibetan grassland on soil microbiome. Soil Biology and Biochemistry, 2019, 136: 107532 Read More
  3. Huayu Qin, Shang Wang, Kai Feng, Zhili He, Marko P. J. Virta, Weiguo Hou, Hailiang Dong, Ye Deng*. Unraveling the diversity of sedimentary sulfate-reducing prokaryotes (SRP) across Tibetan saline lakes using epicPCR. Microbiome, 2019, 7:71 Read More
  4. Ziyan Wei, Yueni Wu, Kai Feng, Min Yang, Yu Zhang, Qichao Tu, Jun Wang, Ye Deng*. ARGA, a pipeline for primer evaluation on antibiotic resistance genes. Environment International, 2019, 128:137-145 Read More
  5. Xiao Kong, Decai Jin*, Xin Tai, Hao Yua, Guilan Duan, Xiulan Yan, Jiangang Pan, Junhua Song, Ye Deng. Bioremediation of dibutyl phthalate in a simulated agricultural ecosystem by Gordonia sp. strain QH-11 and the microbial ecological effects in soil. Science of The Total Environment, 2019, 667: 691-700 Read More
  6. Zhaojing Zhang, Ye Deng*, Kai Feng, Weiwei Cai, Shuzhen Li, Huaqun Yin, Meiying Xu, Daliang Ning, Yuanyuan Qu*. Deterministic assembly and diversity gradient altered the biofilm community performances of bioreactors. Environmental Science & Technology, 2019, 53(3): 1315-1324 Read More
  7. Xiao Kong, Decai Jin*, Xinxin Wang, Fengsong Zhang, Guilan Duan, Huijun Liu, Minghong Jia, Ye Deng. Dibutyl phthalate contamination remolded the fungal community in agro-environmental system. Chemosphere, 2019, 215: 189-198 Read More
  8. Zhuo Zhang, Xiao Kong, Decai Jin*, Hao Yu, Xun Zhu, Xiaofeng Su, Pei Wang, Ruiyong Zhang, Minghong Jia, Ye Deng. Euonymus japonicus phyllosphere microbiome is significantly changed by powdery mildew. Archives of Microbiology, 2019, 201: 1099-1109 Read More
  9. Daliang Ning, Ye Deng, James M. Tiedje, Jizhong Zhou*. A General Framework for Quantitatively Assessing Ecological Stochasticity. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2019, 116(34): 16892-16898 Read More
  10. Qichao Tu*, Lu Lin*, Lei Cheng, Ye Deng, Zhili He. NCycDB: a curated integrative database for fast and accurate metagenomic profiling of nitrogen cycling genes. Bioinformatics, 2019, 35(6): 1040-1048 Read More
  11. Weiwei Cai, Wenzong Liu*, Zhaojing Zhang, Kai Feng, Ge Ren, Chuanliang Pu, Jiaqi Li, Ye Deng, Aijie Wang. Electro-driven methanogenic microbial community diversity and variability in the electron abundant niche. Science of The Total Environment, 2019, 661: 178-186 Read More
  12. Bin Liang, Jincai Ma, Weiwei Cai, Zhiling Li, Wenzong Liu, Mengyuan Qi, Youkang Zhao, Xiaodan Ma, Ye Deng, Aijie Wang, Jizhong Zhou. Response of chloramphenicol-reducing biocathode resistome to continuous electrical stimulation. Water Research, 2019, 148: 398-406 Read More
  13. Yuzhan Yang, Yangchun Gao, Xuena Huang, Ping Ni, Yueni Wu, Ye Deng, Aibin Zhan. Adaptive shifts of bacterioplankton communities in response to nitrogen enrichment in a highly polluted river. Environmental Pollution, 2019, 245: 290-299 Read More
  14. Linwei Wu#, Daliang Ning#, Bing Zhang#, Yong Li, Ping Zhang, Xiaoyu Shan, Qiuting Zhang, Mathew Brown, Zhenxin Li, Joy D. Van Nostrand, Fangqiong Ling, Naijia Xiao, Ya Zhang, Julia Vierheilig, George F. Wells, Yunfeng Yang, Ye Deng, Qichao Tu, Aijie Wang, Global Water Microbiome Consortium, Tong Zhang, Zhili He, Jurg Keller, Per H. Nielsen, Pedro J. J. Alvarez, Craig S. Criddle, Michael Wagner, James M. Tiedje, Qiang He*, Thomas P. Curtis*, David A. Stahl, Lisa Alvarez-Cohen, Bruce E. Rittmann, Xianghua Wen*, Jizhong Zhou*. Global Diversity and Biogeography of Bacterial Communities in Wastewater Treatment Plants. Nature Microbiology, 2019, 4: 1183-1195 Read More
  15. Zhou Shi, Huaqun Yin, Joy D. Van Nostrand, James W. Voordeckers, Qichao Tu, Ye Deng, Mengting Yuan, Aifen Zhou, Ping Zhang, Naijia Xiao, Daliang Ning, Zhili He, Liyou Wu, Jizhong Zhou*. Functional Gene Array-Based Ultrasensitive and Quantitative Detection of Microbial Populations in Complex Communities. mSystems, 2019, 245: 290-299 Read More
  16. Tingting Zhu, Weiwei Cai, Bo Wang, Wenzong Liu*, Kai Feng, Ye Deng, Aijie Wang. Enhanced nitrate removal in an Fe0-driven autotrophic denitrification system using hydrogen-rich water. Environmental Science: Water Research & Technology, 2019, 5: 1380-1388 Read More
  17. Sean Michaletz, Ye Deng, Zhili He, Daliang Ning, Lina Shen, Qichao Tu, Joy Van Nostrand, James Voordeckers, Jianjun Wang, Michael Weiser, Michael Kaspari, Robert Waide, Jizhong Zhou, Brian Enquist*. Continental scale structuring of forest and soil diversity via functional traits. Nature Ecology & Evolution, 2019, 3: 1298-1308 Read More
  18. Haishu Sun, Shengjun Xu, Shanghua Wu, Rui Wang, Guoqiang Zhuang, Zhihui Bai, Ye Deng, Xuliang Zhuang*. Enhancement of facultative anaerobic denitrifying communities by oxygen release from roots of the macrophyte in constructed wetlands. Journal of Environmental Management, 2019, 246:157-163 Read More
  19. Songsong Gu, Qiulong Hu, Yuqi Cheng, Lianyang Bai, Zhonghua Liu, Wenjun Xiao, Zhihua Gong, Yueni Wu, Kai Feng, Ye Deng, Lin Tan*. Application of organic fertilizer improves microbial community diversity and alters microbial network structure in tea (Camellia sinensis) plantation soils. Soil & Tillage Research, 2019, 195: 104356 Read More
  20. Lin Tan, Songsong Gu, Shi Li, Zuohua Ren, Ye Deng, Zhonghua Liu, Zhihua Gong, Wenjun Xiao, Qiulong Hu*. Responses of Microbial Communities and Interaction Networks to Different Management Practices in Tea Plantation Soils. Sustainability, 2019, 11: 4428 Read More
  21. Nana Liu, Huifeng Hu, Wenhong Ma, Ye Deng, Yuqing Liu, Baihui Hao, Xinying Zhang, Dimitar Dimitrov, Xiaojuan Feng*, Zhiheng Wang*. Contrasting Biogeographic Patterns of Bacterial and Archaeal Diversity in the Top- and Subsoils of Temperate Grasslands. mSystems, 2019, 4(5): e00566-19 Read More
  22. Mukan Ji, Weidong Kong*, Linyan Yue, Junbo Wang, Ye Deng, Liping Zhu. Salinity reduces bacterial diversity, but increases network complexity in Tibetan Plateau lakes. FEMS Microbiology Ecology, 2019, 95(12): 1-10 Read More
  23. Yangying Liu, Shang Wang, Zhujun Wang, Zhaojing Zhang, Huayu Qin, Ziyan Wei, Kai Feng, Shuzhen Li, Yueni Wu, Huaqun Yin, Hui Li, Ye Deng*. Soil microbiome mediated nutrients decline during forest degradation process. Soil Ecology Letter, 2019, 1(1-2):59-71 Read More
  24. 何晴,王尚*,邓晔. 分子生物学技术在热泉地质微生物学研究中的应用,微生物学报,2019,59(6): 996-1011 Read More
  25. 厉舒祯,邓晔*,张照婧,曲媛媛. 生物降解芳香族化合物的分子检测技术研究进展,中国环境科学,2019,39(6):2577-2587 Read More
  26. 杜雄峰,于皓,王尚,邓晔*. 宏基因组方法揭示草地土壤微生物群落响应全球变化,生态学杂志,2019,38(11): 1-12 Read More

Last update: 2022-4-22 by Emmett Peng
© Copyright 2022 Deng Lab. All Rights Reserved.

Designed with Mobirise ‌

Offline Web Creator