Published in 2021

 1. Zhicheng Ju, Xiongfeng Du, Kai Feng, Shuzhen Li, Songsong Gu, Decai Jin*, Ye Deng*. The Succession of Bacterial Community Attached on Biodegradable Plastic Mulches During the Degradation in Soil. Frontiers in Microbiology, 2021. https://doi.org/10.3389/fmicb.2021.785737 Read More
 2. Yuqi Zhou#, Baoyu Sun#, Baohua Xie, Kai Feng, Zhaojing Zhang, Zheng Zhang, Shuzhen Li, Xiongfeng Du, Qi Zhang, Songsong Gu, Wen Song, Linlin Wang, Jianyang Xia, Guangxuan Han*, YeDeng*. Warming reshaped the microbial hierarchical interactions [J]. Global Change Biology, 2021. doi.org/10.1111/gcb.15891 Read More
 3. Ziyan Wei, Kai Feng, Zhujun Wang, Yu Zhang, Min Yang, Yong-Guan Zhu, Marko P. J. Virta, and Ye Deng*. High-Throughput Single-Cell Technology Reveals the Contribution of Horizontal Gene Transfer to Typical Antibiotic Resistance Gene Dissemination in Wastewater Treatment Plants. Environmental Science & Technology, 2021, DOI: 10.1021/acs.est.1c01250 Read More
 4. Lin Tan, Wei-Ai Zeng, Yansong Xiao, Pengfei Li, Songsong Gu, Shaolong Wu, Zhengguang Zhai, Kai Feng, Ye Deng* and Qiulong Hu*. Fungi-bacteria associations in wilt diseased rhizosphere and endosphere by interdomain ecological network analysis. Front. Microbiol. 2021, doi: 10.3389/fmicb.2021.722626 Read More
 5. Shuzhen Li, Xiongfeng Du, Kai Feng, Yueni Wu, Qing He, Zhujun Wang, Yangying Liu, Danrui Wang, Xi Peng, Zhaojing Zhang, Arthur Escalas, Yuanyuan Qu, Ye Deng*. Assessment of microbial α-diversity in one meter squared topsoil. Soil Ecology Letters, 2021, https://doi.org/10.1007/s42832-021-0111-5 Read More
 6. Yingcheng Wang, Guangxin Lu, Hao Yu, Xiongfeng Du, Qing He, Shiting Yao, Lirong Zhao, Caixia Huang, Xiaocheng Wen, Ye Deng*. Meadow degradation increases spatial turnover rates of the fungal community through both niche selection and dispersal limitation. Science of The Total Environment, 2021, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.149362. Read More
 7. Shang Wang#, Xuelian Bao#, Kai Feng#, Ye Deng*, Wenjun Zhou, Pengshuai Shao, Tiantian Zheng, Fei Yao, Shan Yang, Shengen Liu, Rongjiu Shi, Zhen Bai, Hongtu Xie, Jinghua Yu, Ying Zhang, Yiping Zhang, Liqing Sha, Qinghai Song, Yuntong Liu, Jizhong Zhou, Yuguang Zhang, Hui Li, Qingkui Wang, Xingguo Han, Yongguan Zhu, Chao Liang*. Warming-driven migration of core microbiota projects soil property changes at continental scale. Science Bulletin, 2021, 10.1016/j.scib.2021.01.021 Read More
 8. Xiongfeng Du, Ye Deng*, Shuzhen Li, Arthur Escalas, Kai Feng, Qing He, Zhujun Wang, Yueni Wu, Danrui Wang, Xi Peng, Shang Wang. Steeper spatial scaling patterns of subsoil microbiota are shaped by deterministic assembly process. Molecular Ecology, 2021, 30(4): 1072-1085 Read More
 9. Shuzhen Li, Ye Deng*, Xiongfeng Du, Kai Feng, Yueni Wu, Qing He, Zhujun Wang, Yangying Liu, Danrui Wang, Xi Peng, Zhaojing Zhang, Arthur Escalas, Yuanyuan Qu. Sampling cores and sequencing depths affected the measurement of microbial diversity in soil quadrats. Science of the Total Environment, 2021, 767: 144966 Read More
 10. Shang Wang, Weiguo Hou, Hongchen Jiang, Liuqin Huang, Hailiang Dong, Shu Chen, Bin Wang, Yongcan Chen, Binliang Lin, Ye Deng*. Microbial diversity accumulates in a downstream direction in the Three Gorges Reservoir. Journal of Environmental Sciences, 2021, 101:156-167 Read More
 11. Qing He, Shang Wang*, Weiguo Hou, Kai Feng, Fangru Li, Wanming Hai, Yidi Zhang, Yuxuan Sun, Ye Deng. Temperature and microbial interactions drive the deterministic assembly processes in sediments of hot springs. Science of the Total Environment, 2021, 772: 145465 Read More
 12. Pei Wang, Xiao Kong, Hongsong Chen, Youlun Xiao, Huijun Liu, Xiaojuan Li, Zhuo Zhang, Xingqiu Tan, Diandong Wang, Decai Jin*, Ye Deng, Tomislav Cernava. Exploration of intrinsic microbial community modulators in the rice endosphere indicates a key role of distinct bacterial taxa across different cultivars. Frontiers in Microbiology, 2021, 12: 629852 Read More
 13. Shang Wang, Weiguo Hou, Hongchen Jiang, Hailiang Dong, Liuqin Huang, Shu Chen, Bin Wang, Yongcan Chen, Binliang Lin, Ye Deng*. The Lifestyle-Dependent Microbial Interactions Vary Between Upstream and Downstream of the Three Gorges Dam. Frontiers in Ecology and Evolution, 2021, 10.3389/fevo.2021.624476 Read More
 14. Hao Yu, Ye Deng*, Zhili He, Elise Pendall*, Yolima Carrillo, Shang Wang, Decai Jin, Liyou Wu, Aijie Wang, Ying Xu, Baoyong Liu, Xin Tai, Jizhong Zhou. Stimulation of soil microbial functioning by elevated CO2 may surpass effects mediated by irrigation in a semiarid grassland. Geoderma, 2021, 401: 115162 Read More
 15. Lioba Rüger*, Kai Feng, Kenneth Dumack, Jule Freudenthal, Yan Chen, Ruibo Sun, Monica Wilson, Peng Yu, Bo Sun, Ye Deng, Frank Hochholdinger, Doris Vetterlein, Michael Bonkowski. Assembly Patterns of the Rhizosphere Microbiome Along the Longitudinal Root Axis of Maize (Zea mays L.). Frontiers in Microbiology, 2021, 12: 614501 Read More
 16. Enze Li, Tongchu Deng, Lei Yan, Jizhong Zhou, Zhili He, Ye Deng, Meiying Xu*. Elevated nitrate simplifies microbial community compositions and interactions in sulfide-rich river sediments. Science of the Total Environment, 2021, 750: 141513 Read More
 17. Hui Li, Shan Yang, Mikhail Semenov, Fei Yao, Ji Ye, Rencang Bu, Ruiao Ma, Junjie Lin, Irina Kurganova, Xugao Wang, Ye Deng, Irina Kravchenko, Yong Jiang*, Yakov Kuzyakov. Temperature sensitivity of SOM decomposition is linked with a K-selected microbial community. Global Change Biology, 2021, 10.1111/gcb.15593 Read More
 18. Dong Yuzhu, Wu Shanghua, Deng Ye, Wang Shijie, Fan Haonan, Li Xianglong, Bai Zhihui, Zhuang Xuliang. Distinct Functions and Assembly Mechanisms of Soil Abundant and Rare Bacterial Taxa Under Increasing Pyrene Stresses. Frontiers in Microbiology, 2021, 10.3389/fmicb.2021.689762 Read More
 19. Weiwei Cai, Bo Wang, Wenzong Liu, Hong Yao, Ye Deng, Aijie Wang. Sessile methanogens dominated cathodic biofilm: Distribution and network in physiological transitions. Science of The Total Environment, 2021, 10.1016/j.scitotenv.2021.148724 Read More
 20. Liu, Nana, Huifeng Hu, Wenhong Ma, Ye Deng, Qinggang Wang, Ao Luo, Jiahui Meng, Xiaojuan Feng, and Zhiheng Wang. 2021. Relative Importance of Deterministic and Stochastic Processes on Soil Microbial Community Assembly in Temperate Grasslands. Microorganisms 9, no. 9: 1929. https://doi.org/10.3390/microorganisms9091929 Read More
 21. 杨兴盛, 王尚*, 何晴, 王朱珺, 张照婧, 姜成英, 马黎萍, 刘贤伟, 胡宝兰, 李咏梅, 邓晔*. 典型有机固废厌氧消化微生物研究现状与发展方向[J]. 生物工程学报, 2021,37(10): 3425~3438 Read More
 22. 周煜琦,张照婧,位光山,张政,邓晔*. 全球变化下海岸带微生物生态研究进展. 微生物学报, 2021, 61(06): 1743-1760 Read More
 23. 沈文丽,王尚*,邓晔. 细胞内融合基因技术(epicPCR)测定功能微生物类群多样性. Bio-protocol, DOI: 10.21769/BioProtoc.2003724 Read More
 24. 张照婧,王尚*,邓晔. 环境样本中的细菌总量测定——流式细胞法. Bio-protocol, DOI: 10.21769/BioProtoc.2003700 Read More
 25. 何晴,王尚,邓晔*. 环境样本中原核生物的总量测定—16SrRNA基因荧光定量PCR(SYBR Green染料法). Bio-protocol, DOI: 10.21769/BioProtoc.2003691 Read More
 26. 王朱珺,王尚*,邓晔. 从环境样本中提取高质量DNA-研磨加DNeasy试剂盒方法. Bio-protocol, DOI: 10.21769/BioProtoc.2003696 Read More
 27. 鞠志成,金德才*,邓晔. 土壤中塑料与微生物的相互作用及其生态效应. 中国环境科学,2021, 41(5): 2352-2361 Read More
 28. 王英成,芦光新*,赵丽蓉,邓晔,王军邦. 高寒草甸退化对土壤电导率变化影响的研究. 干旱区研究,DOI: 10.13866/j.azr.2021.01.12 Read More

Last update: 2022-4-22 by Emmett Peng
© Copyright 2022 Deng Lab. All Rights Reserved.

Built with Mobirise ‌

Web Site Maker