Wenli Shen, Xingsheng Yang, Xi Peng, Danrui Wang, Bingliang Xie, Yue Liu, Ziyan Wei, Ye Deng*
An advanced epicPCR technology reveals the diversity and evolution of anaerobic methanotrophic microbes in cold seep (in submission)
Supporting files: modified_FunGene_database_of_mcrA_gene.fasta, 7058_bin.27.fna

Kai Feng, Shang Wang, Qing He, Michael Bonkowski, Mohammad Bahram, Etienne Yergeau, Zhujun Wang, Xi Peng, Danrui Wang, Shuzhen Li, Yingcheng Wang, Zhicheng Ju, Xiongfeng Du, Chengliang Yan, Songsong Gu, Tong Li, Xingsheng Yang, Wenli Shen, Ziyan Wei, Qiulong Hu, Guangxin Lu, Clara Qin, Gengxin Zhang, Chunwang Xiao, Yunfeng Yang, Jizhong Zhou, Ye Deng*
Dynamics of Global Grassland pH Forecasted by Core Microbiota under Future Climate Warming Scenarios (in submission)
Supporting files: Figure3.gifFigureS9.mp4Data_1.txtScripts

Lin Tan, Yansong Xiao, Wei-ai Zeng, Songsong Gu, Zhengguang Zhai, Shaolong Wu, Pengfei Li, Kai Feng, Ye Deng*, Qiulong Hu*. 2022
Network analysis reveals the root endophytic fungi associated with Fusarium root rot invasion (Applied Soil Ecology)
Support Files:
Tobacco_OTU.txt

Shuzhen Li, Wenli Shen, Shenyang Lian, Yueni Wu, Yuanyuan Qu, Ye Deng*. 2022
DARHD: a sequence database for aromatic ring-hydroxylating dioxygenase analysis and primer evaluation (Journal of Hazardous Materials)
Supplementary information:
Seeds_103.fasta
Seeds_300.fasta
DARHD_sequences.fasta
Homologous_sequences.fasta
Primer_evaluation.docx
 
Danrui Wang, Shang Wang, Xiongfeng Du, Qing He, Yue Liu, Zhujun Wang, Kai Feng, Yan Li, Ye Deng*. 2022
ddPCR surpasses classical qPCR technology in quantitating bacteria and fungi in the environment (Molecular Ecology Resources)
Supporting Files:
Plasmid sequence.fasta
Cloning vector.docx
 

Zheng Zhang#, Hongjun Li#, Wenli Shen, Kai Feng, Shuzhen Li, Songsong Gu, Yuqi Zhou, Xi Peng, Xiongfeng Du, Qing He, Linlin Wang, Zhaojing Zhang, Danrui Wang, Zhujun Wang, Ye Deng*. 2022.

The stability of phyto-zooplanktonic networks varied with zooplanktonic sizes in Chinese coastal ecosystem(mSystem)

Supplementary Files:
smaller-zooplankton.txt
bigger-zooplankton.txt
phytoplankton.txt
Supplement_information_S1.docx
Supplement_information_S2.xlsx

Yuqi Zhou#, Baoyu Sun#, Baohua Xie, Kai Feng, Zhaojing Zhang, Zheng Zhang, Shuzhen Li, Xiongfeng Du, Qi Zhang, Songsong Gu, Wen Song, Linlin Wang, Jianyang Xia, Guangxuan Han*, Ye Deng*. 2021.

Warming reshaped the microbial hierarchical interactions (Global Change Biology)
Supporting files:
Cercozoa_DADA2_ASV_table.txt
Fungus_DADA2_ASV_table.txt
Prokaryote_DADA2_ASV_table.txt
Soil_properties.xlsx
 

Zheng Zhang, Hongjun Li, Wenli Shen, Xiongfeng Du, Shuzhen Li, Ziyan Wei, Zhaojing Zhang, Kai Feng, Ye Deng*, 2022

The large-scale spatial patterns of ecological networks between phytoplankton and zooplankton in coastal marine ecosystems (Science of The Total Environment)
Supporting files:
Zooplankton_species_table
Phytoplankton_species_table

Shang Wang1, Xuelian Bao1, Kai Feng1, Ye Deng*, Wenjun Zhou, Pengshuai Shao, Tiantian Zheng, Fei Yao, Shan Yang, Shengen Liu, Rongjiu Shi, Zhen Bai, Hongtu Xie, Jinghua Yu, Ying Zhang, Yiping Zhang, Liqing Sha, Qinghai Song, Yuntong Liu, Jizhong Zhou, Yuguang Zhang, Hui Li, Qingkui Wang, Xingguo Han, Yongguan Zhu, Chao Liang*. 2021.
Warming-driven migration of core microbiota projects soil property changes at continental scale (Science Bulletin)
Supporting files: R Script for Predictions

Kai Feng, Shang Wang, Ziyan Wei, Zhujun Wang, Zhaojing Zhang, Yueni Wu, Yuguang Zhang, Ye Deng*. 2020.
Niche width of above‐ and below‐ground organisms varied in predicting biodiversity profiling along a latitudinal gradient (Molecular Ecology)
Supporting files: Forest_microbial_OTU_table.txt , Forest_plants_abundance_table.txt

Hao Yu, Ye Deng*, Zhili He, Elise Pendall, Yolima Carrillo, Shang Wang, Decai Jin, Liyou Wu, Aijie Wang, Ying Xu, Baoyong Liu, Xin Tai, Jizhong Zhou. 2021.
Stimulation of soil microbial functioning by elevated CO2 may surpass effects mediated by irrigation in a semiarid grassland (Geoderma)
Supporting files: GeoChip_data_CO2_irrigation.txt

Zhaojing Zhang, Yuanyuan Qu*, Shuzhen Li, Kai Feng, Weiwei Cai, Huaqun Yin, Shang Wang, Wenzong Liu, Aijie Wang, Ye Deng*. 2020.
Florfenicol restructured the microbial interaction network for wastewater treatment by microbial electrolysis cells (Environmental Research)
Supporting files: Unoise_OTU_table.txt

Zhaojing Zhang, Ye Deng*, Kai Feng, Weiwei Cai, Shuzhen Li, Huaqun Yin, Meiying Xu, Daliang Ning, and Yuanyuan Qu*. 2019.
Deterministic assembly and diversity gradient altered the biofilm community performances of bioreactors (Environmental Science & Technology)
Supporting files: Null model R script code and dataset
 

Zhujun Wang, Guangxin Lu, Mengting Yuan, Hao Yu, Shang Wang, Xin Li, Ye Deng* 2019.
Elevated temperature overrides the effects of N amendment in Tibetan grassland on soil microbiome (Soil Biology & Biochemistry)
Supporting files: GeoChip Data

Huayu Qin, Shang Wang, Kai Feng, Zhili He, Marko P.J.Virta, Weiguo Hou, Hailiang Dong, Ye Deng* 2019.
Unraveling the diversity of sedimentary sulfate-reducing prokaryotes (SRP) across Tibetan saline lakes using epicPCR (Microbiome)
Download information: OTU Table(UPARSE)

Hao Yu, Ye Deng*, Zhili He, Joy D. Van Nostrand, Shang Wang, Decai Jin, Aijie Wang, Liyou Wu, Daohan Wang, Xin Tai, Jizhong Zhou. 2018.
Elevated CO2 and warming altered grassland microbial communities in soil top-layers. (Frontiers in Microbiology)
Download information: GeoChip Data File

Ziyan Wei, Kai Feng, Shuzhen Li, et al. 2018.
Exploring Abundance, Diversity and Variation of a Widespread Antibiotic Resistance Gene in Wastewater Treatment Plants. (Environment International)
CDS data: fasta filealigned fasta fileHMM model

Kai Feng, Zhaojing Zhang, Weiwei Cai, et al. 2017.
Biodiversity and species competition regulate the resilience of microbial biofilm community. (Molecular Ecology)
Supplementary information: Supporting figures and tablesSequencing data