Lin Tan, Yansong Xiao, Wei-ai Zeng, Songsong Gu, Zhengguang Zhai, Shaolong Wu, Pengfei Li, Kai Feng, Ye Deng, Qiulong Hu
Network analysis reveals the root endophytic fungi associated with Fusarium root rot invasion
Support Files:
 
Shuzhen Li, Wenli Shen, Shenyang Lian, Yueni Wu, Yuanyuan Qu, Ye Deng*. 2022
Supplementary information:
 
Danrui Wang, Shang Wang, Xiongfeng Du, Qing He, Yue Liu, Zhujun Wang, Kai Feng, Yan Li, Ye Deng*. 2022
Supporting Files:
 

Zheng Zhang#, Hongjun Li#, Wenli Shen, Kai Feng, Shuzhen Li, Songsong Gu, Yuqi Zhou, Xi Peng, Xiongfeng Du, Qing He, Linlin Wang, Zhaojing Zhang, Danrui Wang, Zhujun Wang, Ye Deng*. 2021.

The stability of phyto-zooplanktonic networks varied with zooplanktonic sizes in Chinese coastal ecosystem

Supplementary Files:

 

Yuqi Zhou#, Baoyu Sun#, Baohua Xie, Kai Feng, Zhaojing Zhang, Zheng Zhang, Shuzhen Li, Xiongfeng Du, Qi Zhang, Songsong Gu, Wen Song, Linlin Wang, Jianyang Xia, Guangxuan Han*, Ye Deng*. 2021.

Supporting files:
 

Zheng Zhang, Hongjun Li, Wenli Shen, Xiongfeng Du, Shuzhen Li, Ziyan Wei, Zhaojing Zhang, Kai Feng, Ye Deng*, 2022

Supporting files:
 
Shang Wang1, Xuelian Bao1, Kai Feng1, Ye Deng*, Wenjun Zhou, Pengshuai Shao, Tiantian Zheng, Fei Yao, Shan Yang, Shengen Liu, Rongjiu Shi, Zhen Bai, Hongtu Xie, Jinghua Yu, Ying Zhang, Yiping Zhang, Liqing Sha, Qinghai Song, Yuntong Liu, Jizhong Zhou, Yuguang Zhang, Hui Li, Qingkui Wang, Xingguo Han, Yongguan Zhu, Chao Liang*. 2021.
Supporting files: R Script for Predictions
 
Kai Feng, Shang Wang, Ziyan Wei, Zhujun Wang, Zhaojing Zhang, Yueni Wu, Yuguang Zhang, Ye Deng*. 2020.
 
 
Hao Yu, Ye Deng*, Zhili He, Elise Pendall, Yolima Carrillo, Shang Wang, Decai Jin, Liyou Wu, Aijie Wang, Ying Xu, Baoyong Liu, Xin Tai, Jizhong Zhou. 2021.
 
Zhaojing Zhang, Yuanyuan Qu*, Shuzhen Li, Kai Feng, Weiwei Cai, Huaqun Yin, Shang Wang, Wenzong Liu, Aijie Wang, Ye Deng*. 2020.
Supporting files: Unoise_OTU_table.txt
 
Zhaojing Zhang, Ye Deng*, Kai Feng, Weiwei Cai, Shuzhen Li, Huaqun Yin, Meiying Xu, Daliang Ning, and Yuanyuan Qu*. 2019.
 
 
Zhujun Wang, Guangxin Lu, Mengting Yuan, Hao Yu, Shang Wang, Xin Li, Ye Deng* 2019.
Supporting files: GeoChip Data
 
Huayu Qin, Shang Wang, Kai Feng, Zhili He, Marko P.J.Virta, Weiguo Hou, Hailiang Dong, Ye Deng* 2019.
Download information: OTU Table(UPARSE)
 
Hao Yu, Ye Deng*, Zhili He, Joy D. Van Nostrand, Shang Wang, Decai Jin, Aijie Wang, Liyou Wu, Daohan Wang, Xin Tai, Jizhong Zhou. 2018.
Download information: GeoChip Data File
 
 
Ziyan Wei, Kai Feng, Shuzhen Li, et al. 2018.
 
 
Kai Feng, Zhaojing Zhang, Weiwei Cai, et al. 2017.
Supplementary information: Supporting figures and tablesSequencing data